Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

1 Cronici
Capitolul 1

1:1 Adam, Set, Enos,

1:2 Chenan, Mahalaleel, Iered,

1:3 Enoh, Metuselah, Lemec,

1:4 Noe. Sem, Ham si Iafet.

1:5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mesec si Tiras.

1:6 Fiii lui Gomer: Aschenaz, Difat si Togarma. -

1:7 Fiii lui Iavan: Elisa, Tarsisa, Chitim si Rodanim.

1:8 Fiii lui Ham: Cus, Mitraim, Put si Canaan. -

1:9 Fiii lui Cus: Saba, Havila, Sabta, Raema si Sabteca. - Fiii lui Raema: Seba si Dedan.

1:10 Cus a nascut pe Nimrod; el a inceput sa fie puternic pe pamant. -

1:11 Mitraim a nascut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,

1:12 Patrusimi, Casluhimi, din care au iesit filistenii si caftorimii. -

1:13 Canaan a nascut pe Sidon, intaiul lui nascut, si pe Het,

1:14 si pe iebusiti, amoriti, ghirgasiti,

1:15 heviti, architi, siniti,

1:16 arvaditi, temariti, hamatiti.

1:17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacsad, Lud si Aram; Ut, Hul, Gheter si Mesec. -

1:18 Arpacsad a nascut pe Selah; si Selah a nascut pe Eber.

1:19 Lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca pe vremea lui s-a impartit pamantul, iar numele fratelui sau era Ioctan.

1:20 Ioctan a nascut pe Almodad, pe Selef, pe Hatarmavet, pe Ierah,

1:21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,

1:22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,

1:23 pe Ofir, pe Havila si pe Iobab. Toti acestia au fost fii ai lui Ioctan.

1:24 Sem, Arpacsad, Selah,

1:25 Eber, Peleg, Rehu,

1:26 Serug, Nahor, Terah,

1:27 Avram, adica Avraam.

1:28 Fiii lui Avraam: Isaac si Ismael.

1:29 Iata samanta lor: Nebaiot, intaiul nascut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

1:30 Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

1:31 Ietur, Nafis si Chedma. Acestia sunt fiii lui Ismael.

1:32 Fiii Cheturei, tiitoarea lui Avraam. Ea a nascut pe Zimran, Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. - Fiii lui Iocsan: Seba si Dedan. -

1:33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida si Eldaa. - Acestia sunt toti fiii Cheturei.

1:34 Avraam a nascut pe Isaac. - Fiii lui Isaac: Esau si Israel.

1:35 Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieus, Iaelam si Core. -

1:36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Tefi, Gaetam, Chenaz, Timna si Amalec. -

1:37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Sama si Miza.

1:38 Fiii lui Seir: Lotan, Sobal, Tibeon, Ana, Dison, Eter si Disan. -

1:39 Fiii lui Lotan: Hori si Homam. Sora lui Lotan: Timna. -

1:40 Fiii lui Sobal: Alian, Manahat, Ebal, Sefi si Onam. - Fiii lui Tibeon: Aia si Ana. -

1:41 Fiul lui Ana: Dison. Fiii lui Dison: Hamran, Esban, Itran si Cheran. -

1:42 Fiii lui Eter: Bilhan, Zaavan si Iaacan. Fiii lui Disan: Ut si Aran.

1:43 Iata imparatii care au domnit in tara Edomului, inainte ca sa fi domnit un imparat peste copiii lui Israel. - Bela, fiul lui Beor; numele cetatii lui era Dinhaba. -

1:44 Bela a murit; si, in locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Botra. -

1:45 Iobab a murit; si, in locul lui, a domnit Husam din tara temanitilor. -

1:46 Husam a murit; si, in locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a batut pe Madian in campia Moabului. Numele cetatii lui era Avit. -

1:47 Hadad a murit; si, in locul lui, a domnit Samla din Masreca. -

1:48 Samla a murit; si, in locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Rau. -

1:49 Saul a murit; si, in locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. -

1:50 Baal-Hanan a murit; si, in locul lui, a domnit Hadad. Numele cetatii lui era Pahi; si numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. -

1:51 Hadad a murit. Capeteniile Edomului au fost: capetenia Timna, capetenia Alia, capetenia Ietet,

1:52 capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,

1:53 capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,

1:54 capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile Edomului.