Patru primejdii reprezentate de către organizaţia martorilor lui iehova, turnul de veghere


Organizaţia Martorilor lui Iehova, pretinde a fi singurul grup creştin adevărat din întreaga lume. Susţine că toate celelalte biserici, fie catolice, ortodoxe sau protestante, învaţă erori şi că toţi cei ce nu sunt Martori ai lui Iehova vor fi nimiciţi de către Dumnezeu. Cu toate acestea, realitatea ne demonstrează că acest grup reprezintă o sectă amăgitoare. Iată, în continuare, patru motive pentru care aceştia ar trebui evitaţi.

1. Martorii lui Iehova neagă principalele învăţături ale Bibliei.

Organizaţia Martorilor lui Iehova neagă că Isus Hristos este Dumnezeu. În schimb, Martorii susţin că Isus Hristos este un înger creat. Arhanghelul Mihail.

Cu toate acestea, Biblia ne învaţă cu claritate că Isus Hristos, Fiul, este Dumnezeu. De pildă, Evrei 1:8 afirmă că: "Fiului I-a zis: ,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci..." Multe alte versete biblice susţin acelaşi lucru. Vezi, Ioan 1:1, 14, Ioan 20:26-28, Faptele Apostolilor 20:28, Romani 1:3, 8-9, 2Petru 1:1.

Martorii lui Iehova, de asemenea, neagă învierea trupească a Domnului Isus Hristos. În schimb ei susţin că trupul lui Isus s-a dizolvat în gaze. Charles Taze Russell, fondatorul organizaţiei lor a afirmat că, "Omul Isus, este mort, mort pentru totdeauna" (din, "Studii în Scripturi", vol.5, 1899, pag.454).

Cu toate acestea Biblia ne învaţă clar că trupul lui Isus a fost readus la viaţă (reînviat). De pildă, în Luca 24:39 Isus spune, "Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu". Mai priviţi şi la, Ioan 2:19-21, Ioan 20:26-28, 1Corinteni 15:6, 14.

Martorii lui Iehova neagă că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În schimb aceştia învaţă că Duhul Sfânt este o forţă impersonală, asemenea electricităţii.

Însă, Biblia ne învaţă cu claritate că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, cap. 5, versetele 3 şi 4 vedem că, ,,Petru i-a zis: ,,Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt...N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu." De asemenea, mai vedeţi şi, Ioan 14:16-17; 16:13-15, Romani 8:26-27, 2Corinteni 3:6, 17-18 sau, Efeseni 4:30.

Martorii lui Iehova neagă că mântuirea de la Dumnezeu este un dar fără plată pe care nu putem să-l dobândim sau să-l câştigăm singuri. În schimb, ei susţin că pentru a scăpa de judecată omul trebuie să intre în organizaţia lui Iehova ca martor şi să trudească în rândurile ei.

Cu toate acestea Biblia învaţă limpede că mântuirea nu poate fi câştigată prin merit, ci este primită doar în dar de la Dumnezeu. Efeseni 2:8-9 spune, ,,Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni." Mai priviţi şi la, Romani 4:1-4, Galateni 2:16, Tit 3:5.

Martorii lui Iehova neagă şi pedeapsa nesfârşită (eternă) a celor păcătoşi. În schimb, aceştia învaţă că cei nelegiuiţi vor fi doar anihilaţi şi că vor înceta să mai existe.

Însă, Biblia susţine cu claritate pedeapsa veşnică a celor nemântuiţi: Matei 25:41, 46 ,,Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! ...Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică." Vezi şi, Matei 18:8, 2Tesaloniceni 1:8-9, Apocalipsa 14:10, 11; 20:10, 15.

Martorii lui Iehova neagă că oamenii au un suflet (sau, spirit) care dăinuieşte şi după moarte. În schimb, ei învaţă că, asemenea animalelor şi omul încetează să mai existe după moarte.

Cu toate acestea, Biblia ne învaţă cu claritate că duhul (sufletul) omului continuă să aibe o existenţă conştientă, după moarte: 2Corinteni 5:8 ,,Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul." Mai priviţi şi la, Luca 16:19-31, Filipeni 1:23-24, Apocalipsa 6:9-11.

Martorii lui Iehova susţin şi învăţă că viaţa veşnică în prezenţa lui Dumnezeu este rezervată doar unui grup select. Astfel ei spun că doar un grup special de 144.000 de Martori ai lui Iehova pot fi născuţi din nou şi pot trăi veşnic alături de Dumnezeu, în ceruri. Toţi ceilalţi Martori vor rămâne pe pământ.

Cu toate acestea Biblia învaţă cu claritate că toţi cei ce-şi pun încrederea în Isus Hristos vor avea parte de viaţă veşnică în prezenţa lui Dumnezeu. Biblia se referă la acest grup ca fiind o gloată/mulţime inumerabilă: Apocalipsa 7:9, 15 ,,După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului...Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui." Mai priviţi şi la, Ioan 3:15; 5:24; 12:26, Efeseni 2:19, Filipeni 3:20, Coloseni 3:1, Evrei 3:1; 12:22, 2Petru 1:10, 11.

Martorii lui Iehova neagă natura trinitară - trei într-unul - a lui Dumnezeu (doctrina Trinităţii) şi susţin că Satana este cel ce-a inventat doctrina Trinităţii. Ei resping toate versetele biblice care-l identifică atât pe Isus Hristos ca Dumnezeu, cât şi pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu.

Cu toate acestea Biblia învaţă limpede că atât Fiul cât şi Duhul Sfânt sunt alături de Tatăl, Dumnezeu. Pe lângă versetele care învaţă că există un singur Dumnezeu (Isaia 43:10; 44:6, 8), se găseşte Matei 28:19, unde Isus vorbeşte la singular despre numele Tatălui, Fiului şi al Duhului Sfânt, ne demonstrează că Dumnezeu este o Trinitate, adică o Fiinţă ce există ca trei Persoane.

Nu este oare primejdios să aparţii unei organizaţii ce neagă principalele învăţături ale Bibliei?

2. Martorii lui Iehova falsifică Scriptura.

Organizaţia Martorilor lui Iehova a produs propria ei versiune falsă a Bibliei. Această versiune este numită "Traducerea Lumii Noi" (engl. - "New World Translation"). Ea conţine schimbări deliberate ale multor versete ale Scripturii. Aceste schimbări încearcă să ascundă faptul că învăţătura Martorilor lui Iehova este nebiblică şi falsă. Priviţi la tabelul comparativ de mai jos:

O COMPARAŢIE A CONTRAFĂCUTEI "TRADUCERI A LUMII NOI"

CU BIBLIA

Amăgitoarea
"Traducere a Lumii Noi"

Biblia

Ioan 1:1 "La început Cuvântul era, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era un dumnezeu." Ioan 1:1 "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu."
Schimbarea aceasta a fost introdusă cu scopul de a sprijini, chipurile, biblic, negarea de către Martori a Dumnezeirii lui Isus. Aceasta este o declaraţie limpede a faptului că Isus (Cuvântul) este Dumnezeu.
Coloseni 1:16 "căci prin intermediul lui toate (celelalte) lucruri au fost create...Toate (celelalte) lucruri au fost create prin el şi pentru el." Coloseni 1:16 "Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile...Toate au fost făcute prin El şi pentru El."
Cuvântul "celelalte" a fost adăugat nejustificat însă cu scopul de a sprijini învăţătura falsă a Martorilor că Isus este, la rândul lui, un înger creat. Acest verset afirmă că Isus este Creatorul tuturor lucrurilor, şi nu o fiinţă creată
Evrei 1:8 "Dar cu referire la Fiul: "Dumnezeu este tronul tău pentru totdeauna şi pe veci..." Evrei 1:8 "pe când Fiului I-a zis: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci..."
Ordinea cuvintelor a fost schimbată nedrept deoarece organizaţia Martorilor lui Iehova doreşte să ascundă faptul că Isus, (Fiul), este numit Dumnezeu. Observaţi cum în acest verset Dumnezeu Tatăl îl numeşte pe Fiul Isus, "Dumnezeule".

Nu este oare primejdios să asculţi de o organizaţie ce falsifică Sfânta Scriptură?

3. Martorii lui Iehova au un trecut de profeţii false neîmplinite.

Liderii Martorilor lui Iehova pretind să vorbească cu autoritate profetică în Numele lui Iehova Dumnezeu, însă au emis mai multe profeţii care nu s-au adeverit. De exemplu, ei au prezis că Armaghedonul şi sfârşitul lumii vor veni în anul 1975. Pentru a acoperi această profeţie neadeverită, majoritatea Martorilor din zilele noastre neagă că această prezicere s-ar fi făcut vreodată, deşi acest fapt se poate dovedi cu uşurinţă în propria lor literatură.1

Organizaţia Martorilor lui Iehova a mai prezis că sfârşitul lumii va veni şi în anii 1914, 1915, 1918, 1925 şi 1942. Martorii au profeţit că Avraam, Isaac şi Iacov trebuiau să învieze şi să revină pe pământ în anul 1925. Au greşit în fiecare dintre preziceri.2

Biblia declară că profeţia neîmplinită este caracteristica de bază a unui profet fals (vezi, Deuteronomul 18:21-22).

Nu este oare primejdios să urmezi o organizaţie ce are un trecut plin de profeţii false?

4. Organizaţia Martorilor lui Iehova îşi foloseşte autoritatea abuziv.

În ciuda numeroaselor ei profeţii false, organizaţia Martorilor lui Iehova pretinde că ea este singura religie adevărată şi că doar membrii ei sunt singurii creştini adevăraţi. Organizaţia afirmă că nimeni nu poate afla adevăruri spirituale dacă nu face parte din ea. De asemenea, mai susţine că mântuirea se obţine doar intrând în organizaţie şi că toţi ceilalţi, cu excepţia Martorilor lui Iehova, vor fi distruşi la Armaghedon. Organizaţia Martorilor lui Iehova pretinde ca membrii ei să asculte şi să accepte fără discuţie orice poruncă şi interpretare oferită de către organizaţie.

Spre exemplu, organizaţia interzice membrilor ei primirea sângelui prin transfuzii. Martorul individual este de preferat mai degrabă să moară, sau să-şi lasă copiii să moară, decât să încalce această poruncă, deşi Scripturile nu afirmă nicăieri că transfuziile de sânge ar fi un păcat. Orice Martor al lui Iehova care nu respectă această interdicţie i se spune că va fi nimicit în apropiatul Armaghedon, vremea judecăţii finale.

În felul acesta liderii folosesc frica şi intimidarea pentru a-i ţine pe membrii în supunere faţă de organizaţie. De asemenea, liderii Martorilor lui Iehova au făcut preziceri ale sfârşitului lumii pentru a inspira teamă urmaşilor lor.

Nu este oare primejdios să te supui unei organizaţii ce-şi foloseşte autoritatea în mod abuziv?

Aceste patru puncte, de mai sus, ilustrează primejdiile spirituale asociate Martorilor lui Iehova şi organizaţiei lor. Acum poate vă întrebaţi, care este "vestea bună" a Bibliei? Următoarele patru puncte prezintă adevărata Evanghelie a Domnului Isus Hristos aşa cum se găseşte în Biblie.

CUM SĂ NE ÎMPĂCĂM CU DUMNEZEU

Mesajul Bibliei poate fi rezumat în patru idei principale:

1. Păcatele noastre ne despart de Dumnezeu adevărat şi viu.

"Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." (Romani 3:23)

"Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." (Romani 6:23)

2. Noi nu ne putem mântui singuri.

"Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului." (Romani 3:20)

"El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt." (Tit 3:5)

3. Isus Hristos este soluţia lui Dumnezeu pentru problema păcatului nostru.

"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică." (Ioan 3:16)

"Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu." (1Petru 3:18a)

4. Fiecare, în mod personal, trebuie să-l primim pe Isus Hristos, prin credinţă pentru a primi iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.

"Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." (Ioan 1:12)

"Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit." (Romani 10:9)

Dacă aceste adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu ţi-au mişcat inima ta, atunci poţi să-i răspunzi chiar în acest moment cerându-i Lui să-ţi ierte păcatele tale şi să-ţi dea o viaţă nouă în Hristos. Următoarea rugăciune simplă te poate călăuzi în exprimarea propriei tale credinţe puse în Isus Hristos pentru mântuire.

"Atotputernicule şi milostivule Dumnezeu, recunosc că am păcătuit împotriva ta prin faptele mele, prin cuvintele şi prin gândurile mele. Mărturisesc că sunt lipsit de sfinţenia ta şi că nu mă pot mântui singur. Îţi mulţumesc pentru că l-ai trimis pe Fiul Tău, pe Isus Hristos, pentru a-şi vărsa sângele Lui pentru mine. Te rog, iartă-mă de toate păcatele mele şi îmi pun toată încrederea mea în Isus Hristos care a murit în locul meu, şi a înviat din morţi. Amin."

1. "Turnul de Veghe", 15 August 1968, pag. 499; "Ministerul Regatului", din luna mai 1974, pag. 3.

2. "Vremea este aproape" (The Time Is At Hand), ediţia din 1906, paginile 99 şi 101. "Vremea este aproape", ed.1915, pag. 99, 101. "Predicile Pastorului Russell", ediţia din 1917, pag. 676. "Misterul încheiat" (The Finished Mystery), ed. 1918, pag. 404, 485. "Turnul de Veghere", 1 Septembrie, 1922, pag. 262. "Turnul de Veghere", 15 Septembrie 1941. "Milioane ce trăiesc acum, nu vor muri niciodată" (Millions Now Living Will Never Die), ed. 1920, pag. 88-90.

Copyright 1998 Institute for Religious Research. Comandă de broşură, nr.TR029. Titlul original este: "Four Dangers Of The Jehovah's Witnesses Organization".

Responsabilitatea pentru traducerea acestui material revine lui Teodor Macavei.


Apologetică