Folosirea noului testament în citirea vechiului testament


1. Ţine minte că "toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire" (2 Timotei 3:16).

2. Trebuie să înţelegi că Noul Testament continuă şi completează istorisirea ce-a fost începută în cel Vechi - "După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rân-duri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul" (Evrei 1:1,2).

În Vechiul Testament este ascuns cel Nou, iar în Noul Testament este descoperit cel Vechi. Oricare din ele este incomplet fără celălalt.

3. Citeşte cu atenţie viaţa oamenilor din istorisirile Vechiului Testament şi caută cu atenţie acele "pilde scrise pentru învăţătura noastră" (1 Corinteni 10:11, Romani 15:4), pentru a şti ce să facem şi ce să nu facem.

4. Trebuie să înţelegi diferenţa dintre Vechiul şi Noul Testament - "căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos" (Ioan 1:17).

5. Să cunoşti scopurile legii:

a. să descopere păcatul -"deoarece prin Lege vine cunoştinţa păcatului" (Romani 3:20)

b. să ne conducă la Isus - "Legea ne-a fost îndrumătorul nostru spre Hristos" (Galateni 3:24)

c. să "cunoşti voia Lui, să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege" (Romani 2:18)

d. "Legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună" (Romani 7:12, 3:31, Matei 5:17-20)

6. Câteva dintre legile Vechiului Testament sunt repetate şi pentru creştinii Noului Testament (de exemplu, Matei 5:20-6:18 repetă şi intensifică legea) iar altele sunt îndepărtate (a se studia cu atenţie Faptele Apostolilor 15:1-29).

7. Caută să descoperi "cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia" (Matei 23:23) şi, din nou, "dreptatea şi dragostea de Dumnezeu" (Luca 11:42). Vezi, de exemplu, 1 Timotei 5:18.

8. Caută să descoperi legea mai înaltă a dragostei -"În aceste două porunci (Deuteronomul 6:5 şi Leviticul 19:18) se cuprinde toată Legea şi proorocii" (Matei 22:37-40).

9. Ţine minte că în relaţia ta cu Dumnezeu tu nu eşti "sub Lege ci sub har" (Romani 6:14; 10:14) şi că te afli sub "legământul cel nou" (Luca 22:20, Evrei 8:13), ceea ce înseamnă că vechiul legământ nu este pentru tine.

10. Caută să-L descoperi pe Isus în fiecare pagină a Vechiului Testament - "tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi"(Luca 24:44-47) şi "dar tocmai ele mărturisesc despre Mine" (Ioan 5:39):

a. profeţii împlinite cu privire la prima venire a lui Isus (1 Petru 1:10-12, 2 Petru 1:19-21)

b. profeţii neîmplinite cu privire la a doua venire a lui Isus (Matei 24:15)

c. caută să găseşti "icoane preînchipuitoare" (Romani 5.14), "asemănări" (Evrei 9.9) "chipuri" (Evrei 9:23-24) şi "umbre" (Evrei 10:1, Coloseni 2:16-17) ale lui Isus.


Studii Biblice