Lecţia 6 1 Timotei 3:8-16


PRIMA ZI: Citeşte 1Timotei 3:8-9 şi răspunde la următoarele întrebări:

Săptămâna trecută am studiat poziţia şi rolul episcopului care se îngrijeşte de nevoile spirituale ale trupului bisericii. Acum, Pavel se adresează diaconilor sau acelora care îndeplinesc mai mult nevoilor fizice ale Bisericii. Cuvântul "diacon" vine din grecescul "diakonos" care se traduce prin "a sluji".

1. Din moment ce diaconul se ocupă mai mult de aspectele practice sau fizice din viaţa bisericii, ce roluri poţi să atribui poziţiei de diacon?

2. În versetul 8 Pavel îi avertizează pe lideri să nu fie cu două feţe. Ce spun următoarele versete despre acest lucru? Prov.20:19; Prov.26:20-22; Iacov 3:10.

3. Ce este "taina credinţei" la care se referă Pavel în versetul 9?

Notă: Cuvântul "taină" din acest verset înseamnă adevărul ascuns odată care acum este revelat de Dumnezeu.

4. De ce este necesar un cuget curat?

A DOUA ZI: Citeşte 1Timotei 3:10-11 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. De ce este important ca cei care slujesc în biserică să fie mai întâi cercetaţi sau testaţi, înainte de a fi ordinaţi sau numiţi?

a. Cum ne răsplăteşte Dumnezeu după ce trecem testul , conform lui Matei 25:21?

NOTĂ: Ordinea lui Dumnezeu pentru noi este întâi să fim slujitori şi apoi conducători. Vedem acest lucru la Iosif, Moise, Iosua şi David şi mai ales în Noul Testament la Domnul Isus. Cei ce slujesc Bisericii, sunt de fapt cei ce o conduc în realitate!

2. Citeşte Ioan 13:35 şi descrie cum a slujit Isus ucenicilor Săi? A cui voie căuta Isus s-o împlinească întotdeauna?

3. În versetul 11, Pavel se adresează soţiilor sau femeilor. Expresia "de asemenea" ne arată că şi ele trebuie să se ridice la standardul pus pentru bărbaţi în versetul anterior, dacă slujesc în biserică. Care pot fi consecinţele ce pot apărea dacă femeile nu sunt fără prihană, cinstite şi cumpătate?

4. În Tit. 2:3-5 găsim o listă asemănătoare care cuprinde caracteristici evlavioase ale femeilor. Care este scopul pentru care femeile creştine trebuie să dezvolte aceste calităţi? Tit, cap.2, vers.5b

5. Cum poate o creştină să fie credincioasă în toate lucrurile, aşa cum ni se spune în vers.11?

A TREIA ZI: Citeşte 1Timotei 3:12-13 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Diaconii şi episcopii trebuie să fie bărbaţi ai unei singure neveste. De ce crezi că Pavel a repetat de două ori această cerinţă în acest capitol?

2. În vers.13 aflăm că cei ce slujesc bine dobândesc un loc de cinste. Acest lucru se referă la imaginea pe care şi-o formează ceilalţi creştini care văd credincioşia diaconului şi îl respectă astfel pe slujitorul lui Dumnezeu. Cum este văzută slujirea lor de către lume?

3. Cuvântul "îndrăzneală" poate fi tradus şi asigurare. Citeşte Efes.3:12. De unde vine îndrăzneala?

4. Compară îndrăzneala lumească cu îndrăzneala evlavioasă, spirituală. Cine este cel înălţat în fiecare din cazuri?

5. Citeşte următoarele versete, notându-ţi pe cine anume descrie fiecare şi cum au slujit pe Domnul aceste persoane: Luca 2:36-38; Fapte 9:36-40; Fapte 16:14-15; Romani 16:1-2.

A PATRA ZI: Citeşte 1Timotei 3:14-16 şi răspunde:

1. Notează-ţi cele trei referiri pe care Pavel le face cu privire la Biserică în vers.15? Ce trebuie ea să fie?

2. Ce ne spune Filipeni 1:27 despre comportamentul Bisericii. Ce conduită trebuie să aibă aceasta?

Notă: Taina evlaviei din vers.16 se referă la faptul că Dumnezeu a intrat în această lume prin persoana lui Isus Cristos.

3. Ce ne spun următoarele versete despre Isus? "arătat în trup" (Ioan1:14); "neprihănit în Duhul" (Matei 3:16); "propovăduit printre neamuri" (Coloseni 1:27); "înălţat în slavă" (Luca 24:51). Explică.

A CINCEA ZI - Subiect special: Slujba noastră duhovnicească:

1. Citeşte Romani 12:1. Care este slujba noastră duhovnicească?

2. Ce înseamnă să ai o slujire plăcută lui Dumnezeu? Romani 14:17-18

3. Există servicii care nu sunt plăcute lui Dumnezeu? Foloseşte versete biblice pentru a-ţi argumenta răspunsul.

4. În ce domeniu al vieţii tale eşti tu o jertfă vie pentru Dumnezeu?

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1Timotei 3:8-16 şi răspunde:

1. Care sunt diferenţele între lucrarea unui episcop şi cea a unui diacon?

2. În ce domeniu al vieţii tale ai nevoie cel mai mult de îndrăzneală în credinţă?

3. Ţi-a vorbit vreun verset din această lecţie în mod deosebit?

4. Cum îi influenţează conduita ta de creştin pe ceilalţi credincioşi? Dar pe cei din lume?


Înapoi la index | Lecţia 7